VOORWAARDEN IZBUSHKA ROYAL

 

 

Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels op een rij gezet.

Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig om de onderstaande voorwaarden goed door te nemen.

 

1. Algemeen

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst tussen de huurder (u) en de verhuurder (Izbuska Royal). Door middel van uw betaling aan verhuurder verklaart u met de hier onder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

2. Reservering 

Reserveren van Izbushka kan rechtstreeks via e-mail (izbushkanederland@gmail.com).

3. Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor:

* Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen.

* Ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals gemeente, provincie en overheidsinstellingen.

* Hieronder valt ook overlast t.g.v. bouw en/of verbouw activiteiten in de nabijheid van het gehuurde.

* letsel van huurder t.g.v. het verblijf in het gehuurde.

* Verlies, diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen toebehorend aan huurder.

* Onderbreking van de nutsvoorzieningen. (water en elektriciteit)

4. Betaling en Huursom

De op de huurovereenkomst vermelde huursom is inclusief:

* Normaal gebruik van water-, gas en elektriciteit

We willen u vriendelijk verzoeken bij reservering 40% van de totaalsom te voldoen op rekening nr NL97 RABO 0343 4424 26. 

Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. 

Bij last minute boekingen korter dan 4 weken voor aanvang, dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan. 

Indien niet of niet tijdig wordt betaald beschouwen wij dit als annulering van uw boeking. We zullen in dat geval deze overeenkomst ontbonden verklaren en de reeds door uw betaalde bedragen terugstorten in mindering van de annulering kosten.

In geval van annuleren zijn wij gerechtigd de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden dan wel te verhuren. Indien u voor het einde van de huurperiode de woning verlaat zal geen restitutie van huurgelden plaatsvinden.

5. Bewoning

Gebruik en bewoning maximaal door 4 personen en max 2 kinderen tot 2,5 jaar.

De huurder op wiens naam de bevestiging staat is de hoofdhuurder en derhalve aansprakelijk ook voor zijn of haar eventuele medehuurders. De huurovereenkomst is persoonlijk en het is niet toegestaan onze woning geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te nemen. Indien iemand anders dan de hoofdhuurder, maar wel iemand uit het reisgezelschap, als eerste arriveert, horen wij dat graag vooraf.  

6. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel(s) ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein of door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden van geluidsoverlast, hinder etc. ondervonden tijdens het verblijf in en om onze woningen veroorzaakt door derden in de breedste zin.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien tijdens uw verblijf faciliteiten onklaar raken en/of het buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen. Wel zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen z.s.m. reparatie, herstel of vervanging uit te laten voeren en zorgen voor een oplossing waar u ook tevreden mee bent.

Verlies uw (kleine) kinderen niet uit het oog en laat ze niet alleen in sauna, bij het vuur, bij de vijver of op de trampoline achter.

 

7. Annulering

Indien de woning door onvoorziene omstandigheden onbewoonbaar wordt is de verhuurder genoodzaakt de huurovereenkomst te annuleren en zal de huurder hier terstond van op de hoogte worden gebracht. Tevens zal binnen 10 dagen restitutie van reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden. Nimmer kan verhuurder in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van eventuele (gevolg-) schade en/of ongemak.

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. 

  • Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 8 weken voor de begindatum van de huurperiode, dan is het kosteloos; 
  • Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 4 weken voor de begindatum van de huurperiode, berekenen we 40% van de totaalsom;
  • Indien de huurder pas 2 weken voor begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Indien opzeg gebeurd na aanbetaling en voor de bovenvermelde periode zal er forfaitair 75 € administratiekosten en weder verhuur kosten verschuldigd blijven dewelke in mindering zal worden gebracht van de aanbetaling.

 

Voorbehoud

Indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor passende maatregelen te nemen.

Bij vermissing of vervreemding van onze eigendommen, doen wij aangifte bij de politie.

Door te boeken, gaat u automatisch akkoord met onze regels en voorwaarden.

 

Normen en Waarden

Van de eigenaren en huurders van Izbushka wordt verwacht, dat zij zich zullen houden aan de normen en waarden die in het algemeen in onze samenleving gelden en zich gedragen als goede huisvader. Dit betekent respect bij het gebruik van de faciliteiten en door iedere vorm van overlast te voorkomen, c.q. te beperken en de rust tussen 23:00 uur en 08:00 uur te handhaven.

 

Klachten of suggesties

Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of kunnen verbeteren en er direct en nog tijdens uw verblijf iets aan kunnen doen. 

Klachten die pas bij vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Als gast bent u aansprakelijk voor ontstane schade tijdens uw verblijf en verplicht dit per omgaande te melden. Schades/breuk etc., die reeds bij aankomst aanwezig of zichtbaar zijn, dienen gelijk bij aankomst gemeld te worden. Achteraf melden van schades/breuk etc. kunnen wij niet meer herleiden/toekennen en komen voor rekening van de huidige huurder.

 

 

 

Maar bovenal wensen wij u een heel prettig verblijf  bij IZBUSHKA.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Heeft u vragen? U kunt ons altijd benaderen, via telefoon, whatsapp, sms of via mail. 

+31 610 513 044

izbushkanederland@gmail.com